Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy ( dále jen „smlouva") uzavřené mezi zákazníkem na jedné straně a společností EUROPALET, a.s. se sídlem Tuchoměřická 108, 164 00 Praha-Nebušice, IČ: 26472031 na straně druhé, týkající se prodeje palet, zboží a poskytovaných služeb EUROPALET, a.s. ( dále jen „zboží" nebo „služby"). Tyto Všeobecné podmínky mohou být měněny jen písemným ujednáním, které bude podepsáno společností EUROPALET, a.s.. a zákazníkem. Platnost těchto Všeobecných podmínek není časově omezena.

I. Předmět plnění

EUROPALET, a.s. se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v obchodní smlouvě na dodávku palet, u které jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí nebo, v případě jednorázových dodávek palet, podle specifikace uvedené v objednávce.

EUROPALET, a.s. se podpisem obchodní smlouvy nebo přijetím jednorázové objednávky zavazuje řádně plnit jednotlivé dodávky co do předmětu dodávky, množství, kvality a času plnění.

Dodržení dodacích lhůt je závislé na součinnosti kupujícího. Kupující je povinen každou dodávku palet včas a řádně projednat. Kupující je povinen zaplatit za dodané zboží smluvenou kupní cenu nejpozději do obecně platného nebo smluvního písemně doložitelného termínu.

II. Objednávka zboží

Objednávky se přijímají v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hod.

Objednávka musí mít písemnou nebo elektronickou formu a je nutné ji doručit prodávajícímu prokazatelně minimálně 48 hod před předpokládaným vyskladněním. Prodávající vystaví zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky.

Zboží lze objednat:

 • on-line elektronickou závaznou objednávkou přímo z našeho webu
 • e-mailem obchod@europalet.cz
 • písemně EUROPALET, a.s., Tuchoměřická 108, 164 00, Praha-Nebušice

V případě e-mailové objednávky je nutné dodatečně prodávajícímu doručit originál objednávky. Toto ustanovení se netýká stálých odběratelů na základě uzavřené smlouvy

Na objednávce je nutno uvést:

 • Obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ kupujícího
 • Kód zboží dle ceníku, nebo přesná specifikace zboží
 • Množství
 • Jednotkovou cenu
 • Způsob odebrání a dopravy
 • Datum odebrání
 • Podpis osoby oprávněné objednávat zboží

Všechny další údaje vztahující se k vyřízení objednávky, které kupující považuje za důležité, a to tak, aby se zamezilo jakýmkoliv nedorozuměním při plnění objednávky

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s výměnou zboží, případně ostatní vzniklé náklady.

III. Cena zboží

Cena dodávaného zboží je určena přednostně dle ujednání ve smlouvě nebo potvrzením písemné objednávky oběma smluvními stranami. Případné slevy se poskytují individuálně v případě větších odběrů, zajištění vlastní dopravy, okamžité platby v hotovosti a pod. Pokud není dohodnuto jinak, jsou stanovené ceny včetně dopravy do místa určení v ČR bez DPH.

IV. Doba plnění

V případě dlouhodobého smluvního vztahu bude plnění uskutečňováno v dílčích dodávkách. Termín se s kupujícím upřesní při definici dílčí specifikace dodávky. Dodávky uskutečňované mimo dlouhodobé smlouvy se uskutečňují ve vzájemně dohodnutém termínu. Pokud kupující nezaplatí ve sjednaném termínu prodávajícímu kupní cenu dodávky zboží, která mu byla vyúčtována příslušnou fakturou, je prodávající oprávněn odsunout plnění další dohodnuté dodávky až do doby zaplacení faktury nebo odmítnout další dodávky nebo zcela odstoupit od sjednané kupní smlouvy. Na každou dodávku musí být doručena zákazníkem společnosti EUROPALET, a.s. originál potvrzená objednávka. Je-li ve smlouvě specifikováno jinak, je možno přijmout i faxovou nebo e-mailovou objednávku.

V. Místo plnění, dodací podmínky

Místem plnění je vždy ten sklad EUROPALET, a.s. v ČR, ze kterého je možno v daný termín sjednané zboží dodat. Přepravu zajišťuje vždy EUROPALET, a.s. pokud není v objednávce nebo ve smlouvě uvedeno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho smluvním přepravcem na kupujícího. Pokud zboží přepravuje doprava prodávajícího, je za škody na zboží, až do okamžiku předání zboží kupujícímu, odpovědný prodávající. Zboží je prodávajícím předáváno a kupujícím přebíráno podle zásad § 451 Obch. zákoníku. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny (tj. ceny zboží, DPH, případné dopravy).

VI. Platební podmínky

Právo na zaplacení ceny zboží a případné přepravy vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku, jak byl sjednán písemně. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a případnou přepravu nejpozději v termínu určeném kupní smlouvou, počítáno od data vystavení faktury prodávajícího. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak platí obecná splatnost 14 dní. První dodávka se platí v hotovosti. V případě prodlení s platbou má prodávající právo účtovat smluvní pokutu podle platné právní úpravy až do výše 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Smluvní pokuty

V případě, že prodávající nedodrží ze sjednaných podmínek kupní smlouvy dobu plnění dodávky, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny včas nedodaného zboží.

V případě, že kupující z důvodu, které nejsou jednoznačně na straně prodávajícího, odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% ceny neodebraného zboží.

V případě, že kupující bude v prodlení (po sjednané lhůtě splatnosti) se zaplacením faktury prodávajícího uhradí kupující prodávajícímu mimo plnění dle odst. V. také smluvní pokutu ve výši 100.-Kč za každou písemnou urgenci prodávajícího.

Smluvní pokuty a plnění stanovené těmito podmínkami hradí povinná strana nezávisle na tom zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII. Doklady nutné k převzetí zboží

Za doklad k převzetí a užívaní zboží ve smyslu § 417 Obchodního zákoníku se pro všechny typy kupních smluv považuje dodací list.

IX. Odpovědnost za vady

Vady dodávky je kupující oprávněn oznamovat pouze písemně a to ve lhůtách a postupem uvedeným v Obchodním zákoníku a to včetně uplatnění nároku z vad. Místem plnění reklamace je, pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak, příslušný dodávající sklad prodávajícího.

Drobné vady, nemající vliv na použití zboží, nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu a případnou cenu přepravy dodávky.

Zákazník je povinen reklamovat vady zboží do 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží a to písemně (e-mailem nebo dopisem) u společnosti EUROPALET, a.s., obchodní oddělení, Tuchoměřická 108, 164 00 Praha-Nebušice, e-mail: obchod@europalet.cz. Pokud tak neučiní, jeho práva z titulu odpovědnosti EUROPALET, a.s. za vady zaniknou. Zákazník má právo na výměnu vadného zboží za bezvadné z titulu uplatnění reklamace až poté, co obdržel písemné vyrozumění ze strany společnosti EUROPALET, a.s.. o kladném vyřízení reklamace. Zákazník je povinen poskytnout EUROPALET, a.s.veškerou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace a je povinen uhradit EUROPALET, a.s.náklady spojené s vyřízením neoprávněně uplatněné reklamace.

Reklamační řízení

Kupující je povinen reklamovat vadné zboží, bylo-li takové dodáno. Při reklamaci se předkládá originál dodacího listu zboží určeného k reklamaci a přesný písemný popis závad.

Reklamace nelze uplatňovat na zboží, u kterého již došlo k převzetí kupujícím od přepravce.

Plnění prodávajícího za uznanou reklamaci spočívá pouze v poskytnutí finanční slevy nebo výměně vadného zboží.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo účtovat náklady spojené s reklamačním řízením až do výše 500.-Kč.

Množstevní reklamace

Množstevní rozdíl mezi dodaným počtem a počtem uvedeným na dodacím listu musí kupující reklamovat při přebíraní dodávky ihned. Zboží dodané veřejným přepravcem, jehož počet je prokazatelně rozdílný od dodacího listu, musí být reklamováno nejpozději do 3 pracovních dnů od data potvrzení dokladu o příjmu zboží.

Kupující v případě reklamace zašle prodávajícímu na adresu EUROPALET, a.s., obchodní oddělení, Osvobození 991/34, 164 00 Praha-Nebušice, nebo e-mailem na: obchod@europalet.cz, reklamační zápis s udáním čísla dodacího listu, případně čísla faktury, data a způsobu dodání zboží. Prodávající se odběrateli zavazuje, že se nejpozději do 4 týdnu písemně vyjádří zda je reklamace oprávněná. V případě uznání reklamace vystaví odběrateli dobropis na nedodané zboží nebo provede dodání chybějícího zboží.

Kvalitativní reklamace

Za kvalitativní reklamaci prodávající uznává jen takový rozdíl v kvalitě dodávaných palet, který je doložitelný podle "Technických podmínek kvality palet EUROPALET, a.s.", které jsou nedílnou součásti těchto všeobecných podmínek.

Odběratel musí zboží reklamovat ihned po zjištění vad při přebíraní zboží z přepravy. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak je kupující povinen reklamované zboží uložit odděleně, zřetelně označit a nemanipulovat s ním až do rozhodnutí prodávajícího jak bude s reklamací naloženo.

Kupující v případě reklamace zašle prodávajícímu na adresu sídla firmy reklamační zápis s udáním čísla dodacího listu, případně čísla faktury, data a způsobu dodání zboží. Prodávající se odběrateli zavazuje, že se nejpozději do 4 týdnů písemně vyjádři, zda je reklamace oprávněna. V případě uznání reklamace vystaví odběrateli dobropis na nekvalitní zboží nebo provede výměnu za kvalitní zboží.

X. Propagace

Za účelem propagace zboží EUROPALET, a.s. může zákazník obdržet propagační materiály. Zákazník nesmí používat označení EUROPALET, a.s. nebo obchodní značku Zepro zejména při nabízení svých služeb nebo pří nabízení zboží třetím osobám.

XI. Ostatní ujednání

Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu jakékoliv změny údajů, které má zapsány v obchodním případně živnostenském rejstříku. Sjednané smluvní podmínky lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou. Změnu těchto všeobecných podmínek si vyhrazuje pro sebe pouze EUROPALET, a.s..

XII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy na dodávku zboží firmy EUROPALET, a.s. se řídí příslušnými ustanovením Obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními Občanského zákoníku, vždy ve znění platném v době uzavření příslušné kupní smlouvy, popřípadě jinými věcně příslušnými obecně závaznými předpisy českého práva.

V případě vymáhání splnění povinností z uzavřených kupních smluv strany souhlasí, aby jako místně příslušný soud byl soud v sídle prodávajícího s tím, že soud bude postupovat podle českého práva.

XIII. Povinnost mlčenlivosti

Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví,o veškerých informacích, které získá v rámci obchodní spolupráce se společností EUROPALET, a.s. nebo v souvislosti s ní, a zejména, že nepodá třetí osobě žádné informace, které takto získá, a které se týkají obchodních vztahů a postupů společnosti EUROPALET, a.s., její organizace, řízení, obchodních postupů a strategie a dalších informací, které nejsou běžně přístupné veřejnosti, v opačném případě se vystavuje všem důsledkům, které s takovýmto jednáním zákon spojuje.